Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Re­vi­ta­li­se­ring vak E/F

Burg. Scha­lij­laan, Hoofd­weg Zuid

Ook voor vak E/F gold twee­maal de mo­ge­lijk­heid van aan­vra­gen van sub­si­die uit het Ge­vel- en Voor­ter­rei­nen­fonds. Di­ver­se on­der­ne­mers heb­ben hier­van ge­bruik kun­nen ma­ken. Ge­zien de uit­ge­strekt­heid en de ver­schil­len in pro­ble­ma­tiek wordt dit vak door de ge­meen­te in de­len aan­ge­pakt. Zo­dra er con­cre­te plan­nen zijn, wor­den de­ze met Ca­pel­leXL en de be­trok­ken on­der­ne­mers be­spro­ken. Een start is ge­maakt met ex­tra par­keer­plaat­sen bij Bel­la Beer.

Ook is be­slo­ten de vracht­wa­gen par­keer­plaats bij de Schol­le­vaart­sedreef aan te pak­ken. Di­ver­se ma­len is de sur­veil­lan­ce­dienst ge­con­fron­teerd met hang­jeugd tus­sen de daar ge­par­keer­de vracht­wa­gens. Om aan de­ze niet ge­wens­te si­tu­a­tie een eind te ma­ken wor­den de 'heu­vel­tjes' op het par­keer­ter­rein af­ge­gra­ven en het ho­ge groen ver­wij­derd. Hier­door ont­staat meer over­zicht, het­geen de vei­lig­heid be­vor­dert.

De be­doe­ling is ter plek­ke ook laag blij­ven­de be­plan­ting toe te pas­sen.

Daar­naast zijn er plan­nen voor ver­de­re ge­bieds­in­rich­ting van­uit Ca­pel­leXL; o.a. ver­fraai­ing van de NS-tun­nel en aan­pas­sing van de be­weg­wij­ze­ring. On­der­deel hier­van is ook een duur­za­me kleur­rij­ke aan­plant bij de en­trees en aan bei­de zij­den van de Hoofd­weg.

Op de mid­den­berm van de Hoofd­weg vindt grond­ver­be­te­ring plaats, wordt gras in­ge­zaaid en wor­den bo­men ge­pland.

Met uw vra­gen kunt u te­recht bij de park­ma­na­ger Ron Ver­ha­ge via park­ma­na­ge­ment@ca­pel­lexl.nl of via 0657549895.