Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu

OVER BIZ CA­PEL­LEXL

BIZ Ca­pel­leXL voor en door on­der­ne­mers

Sinds 1 ja­nu­a­ri 2012 wordt ge­za­men­lijk ge­ïn­ves­teerd in kwa­li­teit,
vei­lig­heid en leef­baar­heid van de be­drijfs­om­ge­ving.
Meer in­for­ma­tie over de be­haal­de re­sul­ta­ten en plan­nen voor 2016-2020:

Lees meer

19 april 2022
Nieuw be­stuurs­lid
An­ne­ma­rie van Rijn An­ne­ma­rie van Rijn, Team­lei­der Maat­schap­pe­lij­ke Par­ti­ci­pa­tie Fier, is tot het be­stuur van Ca­pel­leXL toe­ge­tre­den. Zij stelt zich graag aan u voor. Lees meer Er is nog een va­ca­tu­re be­schik­baar in het be­stuur. Bent u als ge­mo­ti­veer­de en be­trok­ken on­der­ne­mer op Ca­pel­leXL...
Lees meer
19 april 2022
Pro­mo­tie
Uw ad­ver­ten­tie op het led scherm? Wilt u ook uw be­drijf zicht­baar ma­ken voor 60.000 pas­san­ten per dag? U kunt te­gen aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven ad­ver­te­ren. In­te­res­se? Mail naar se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl Lees meer
Lees meer
19 april 2022
Wij stel­len voor
Za­ken doen met je bu­ren. Bloo­m­ing Ba­kery is een so­ci­a­le on­der­ne­ming waar het lek­ker­ste ge­bak met zorg en lief­de wordt be­reid door deel­ne­mers die te ma­ken heb­ben ge­had met ge­weld. Lees meer   Voor en door on­der­ne­mers Heeft u ook iets in­te­res­sants te mel­den over uw be­drijf? Meld dit dan via...
Lees meer

Uw be­drijf in beeld op Ca­pel­leXL

Wilt u meer in­for­ma­tie over het pre­sen­te­ren van uw be­drijf op Ca­pel­leXL? Mail dan naar:

se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl

Shop­pen op Ca­pel­leXL

Op Ca­pel­leXL kunt u uit­ste­kend win­ke­len, spor­ten en uit eten gaan!

Lees meer