Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu

OVER BIZ CA­PEL­LEXL

BIZ Ca­pel­leXL voor en door on­der­ne­mers

Sinds 1 ja­nu­a­ri 2012 wordt ge­za­men­lijk ge­ïn­ves­teerd in kwa­li­teit,
vei­lig­heid en leef­baar­heid van de be­drijfs­om­ge­ving.
Meer in­for­ma­tie over de be­haal­de re­sul­ta­ten en plan­nen voor 2016-2020:

Lees meer

21 december 2021
Va­ca­tu­re be­stuurs­func­tie
In het be­stuur is een va­ca­tu­re be­schik­baar voor een ge­mo­ti­veer­de en be­trok­ken on­der­ne­mer op Ca­pel­leXL. Heeft u in­te­res­se? Neem con­tact op met het se­cre­ta­ri­aat. Klik hier voor hui­di­ge sa­men­stel­ling van het be­stuur. Con­tact
Lees meer
21 december 2021
Park­ma­na­ger is ver­huisd
Per 1 ja­nu­a­ri 2022 is de park­ma­na­ger, Ron Ver­ha­ge, ver­huisd naar Cy­pres­baan 3, ka­mer 008. Ron Ver­ha­ge in­for­meert u graag over Ca­pel­leXL en ont­vangt u graag op zijn lo­ca­tie. Hij is aan­we­zig op dins­da­gen en don­der­da­gen. Af­spraak ma­ken
Lees meer
21 december 2021
An­dy Jan­sen ac­count­ma­na­ger EZ
Henk van Ree, sr. ac­count­ma­na­ger EZ, neemt geen plaats meer bij de be­stuurs­ver­ga­de­rin­gen van Stich­ting BIZ Ca­pel­leXL. An­dy Jan­sen, nieu­we ac­count­ma­na­ger Eco­no­mi­sche Za­ken, neemt zijn plaats in bij de be­stuurs­ver­ga­de­rin­gen na­mens ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel.
Lees meer

Nieuws­flits

Uw be­drijf in beeld op Ca­pel­leXL

Wilt u meer in­for­ma­tie over het pre­sen­te­ren van uw be­drijf op Ca­pel­leXL? Mail dan naar:

se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl

Shop­pen op Ca­pel­leXL

Op Ca­pel­leXL kunt u uit­ste­kend win­ke­len, spor­ten en uit eten gaan!

Lees meer