Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Nieuws

19 april 2022
Nieuw be­stuurs­lid
An­ne­ma­rie van Rijn An­ne­ma­rie van Rijn, Team­lei­der Maat­schap­pe­lij­ke Par­ti­ci­pa­tie Fier, is tot het be­stuur van Ca­pel­leXL toe­ge­tre­den. Zij stelt zich graag aan u voor. Lees meer Er is nog een va­ca­tu­re be­schik­baar in het be­stuur. Bent u als ge­mo­ti­veer­de en be­trok­ken on­der­ne­mer op Ca­pel­leXL...
Lees meer
19 april 2022
Pro­mo­tie
Uw ad­ver­ten­tie op het led scherm? Wilt u ook uw be­drijf zicht­baar ma­ken voor 60.000 pas­san­ten per dag? U kunt te­gen aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven ad­ver­te­ren. In­te­res­se? Mail naar se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl Lees meer
Lees meer
19 april 2022
Wij stel­len voor
Za­ken doen met je bu­ren. Bloo­m­ing Ba­kery is een so­ci­a­le on­der­ne­ming waar het lek­ker­ste ge­bak met zorg en lief­de wordt be­reid door deel­ne­mers die te ma­ken heb­ben ge­had met ge­weld. Lees meer   Voor en door on­der­ne­mers Heeft u ook iets in­te­res­sants te mel­den over uw be­drijf? Meld dit dan via...
Lees meer
19 april 2022
Park­ma­na­ge­ment
Dief­stal­len bouw­ma­te­ri­a­len ne­men toe! Be­kend is dat grond­stof­fen duur­der en schaar­ser wor­den. Hier­door ne­men de dief­stal­len van o.a. bouw­ma­te­ri­a­len sterk toe! Goe­de in­braak­pre­ven­tie is daar­om cru­ci­aal. Zorg voor hek­werk en ex­tra toe­zicht, plaats ver­lich­ting, ge­bruik in­braak­de­tec­tie en sla...
Lees meer
19 april 2022
Vei­lig­heid
U kunt ook ge­bruik ma­ken van AVG. Nach­te­lij­ke sur­veil­lan­ce op Ca­pel­leXL wordt uit­ge­voerd door AVG. Met AVG zijn spe­ci­a­le voor­waar­den over­een­ge­ko­men voor on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL voor alarmop­vol­ging. Hier­voor is geen abon­ne­ments­geld ver­schul­digd. Al­leen de op­vol­ging wordt in re­ke­ning ge­bracht. Voor...
Lees meer
19 april 2022
Groen­be­heer
On­kruid op uw ter­rein. Ve­gen en ver­wij­de­ren van on­kruid op par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen valt niet on­der het re­gu­lie­re groen­on­der­houd. U kunt dit te­gen aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven aan­pak­ken. Lees meer
Lees meer
31 januari 2022
Ge­bied­s­pro­mo­tie
Bin­nen­kort is ad­ver­te­ren weer mo­ge­lijk! Het led scherm op de hoofd­weg te­gen­over Mc­Do­nalds is tij­de­lijk ge­de­mon­teerd. Mo­men­teel wordt de elek­tra aan­slui­ting ge­re­a­li­seerd. Daar­na wordt het led scherm weer te­rug­ge­plaatst. U kunt dan weer te­gen aan­trek­ke­lij­ke ta­rie­ven ad­ver­te­ren....
Lees meer
31 januari 2022
AED in­zich­te­lijk
Hier­on­der staat met blau­we en groe­ne bol­le­tjes aan­ge­ge­ven waar een AED hangt. OP­ROEP: Heeft u een AED die niet op het kaartje aan­ge­ge­ven staat? Meld het via se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl. Met úw hulp kun­nen we al­le AE­D's in­zich­te­lijk ma­ken en de­len met de on­der­ne­mers. Al­vast be­dankt.
Lees meer
31 januari 2022
Nieuws van de Park­ma­na­ger
Aan de ach­ter­zij­de van het ge­bied, langs de A20, wor­den voor­be­rei­dings­werk­zaam­he­den voor ver­van­ging van de gas­lei­ding (tbv aan­slui­ting op stads­ver­war­ming Rot­ter­dam) uit­ge­voerd. Dit kan over­last ver­zor­gen voor on­der­ne­mers. De­ze voor­be­rei­dings­werk­zaam­he­den star­ten aan de Riet­baan 48 en...
Lees meer
31 januari 2022
Ener­gie­la­bel C ver­plich­ting van­af 2023
Het Rijk heeft als am­bi­tie in Ne­der­land in 2050 kli­maat­neu­traal te zijn. Om kli­maat­ver­an­de­ring te­gen te gaan en niet vol­le­dig af­han­ke­lijk te zijn van ener­gie uit an­de­re lan­den. On­der­deel is het doel dat al­le kan­toor­pan­den in 2050 ener­gie­neu­traal zijn. Tus­sen­stap­pen zijn ener­gie­la­bel A van­af 2030 en...
Lees meer