Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Re­vi­ta­li­se­ring vak B

Cy­prus­baan en Li­gus­ter­baan

Aan al­le be­drij­ven in vak B is in de loop van 2014 ge­vraagd om hun wen­sen ken­baar te ma­ken. Dit ge­beur­de door mid­del van een en­quê­te en in­di­vi­du­e­le ge­sprek­ken. De­ze wen­sen zijn ge­com­bi­neerd met de be­vin­din­gen van de ge­meen­te en Ca­pel­leXL. Zie voor een over­zicht van de maat­re­ge­len de on­der­staan­de te­ke­ning. Vak B is re­la­tief klein en kent wei­nig open­ba­re ruim­te. Daar­om zijn de maat­re­ge­len re­la­tief be­perkt. En­ke­le werk­zaam­he­den aan de Li­gus­ter­baan kon­den pas uit­ge­voerd wor­den in mei 2015. De aan­leg van de­ze ex­tra par­keer­plaat­sen be­te­kent, dat het par­ke­ren al­leen ge­oor­loofd is in de par­keer­vak­ken. Na een pe­ri­o­de van waar­schu­wen, wor­den par­keer­boe­tes uit­ge­deeld.

Een aan­tal on­der­ne­mers heeft ge­bruik ge­maakt van de sub­si­die uit het Ge­vel- en voor­ter­rei­nen­fonds. Een voor­beeld vindt u hier­on­der.