Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Re­vi­ta­li­se­ring vak A

Hoofd­weg on­e­ven, Ly­lant­se­baan, Schin­kel­se­baan en Schin­kels­eplein

Plan van Aan­pak
Op ba­sis van het eind­rap­port van het on­der­zoek door Roy­al Has­ko­ning DHV kwam eind 2014 een sub­si­die voor vak A be­schik­baar. De ge­meen­te wil sa­men met de on­der­ne­mers het ge­bied ont­wik­ke­len tot een hoog­waar­dig win­kel­ge­bied. Het be­treft dan on­der meer een lo­gi­sche rou­ting langs de be­drij­ven en een mooie aan­kle­ding van het ge­bied. Ger­dien Boersma is als pro­ject­lei­der met een plan voor de lan­ge­re ter­mijn be­zig.

Start her­in­rich­ting
Aan­ge­zien van ju­ni tot en met au­gus­tus 2016 werk­zaam­he­den plaats­von­den op het Hoofd­weg­plein kon­den er geen gro­te in­gre­pen in Vak A wor­den ge­daan om­dat het ver­keer om­ge­leid moest kun­nen wor­den In april 2017 wordt met de her­in­rich­ting van de Schin­kel­se Baan en Ly­lant­se Baan ge­start. De troit­toirs en par­keer­plaat­sen wor­den aan­ge­past en de we­gen wor­den op­nieuw ge­as­fal­teerd. .

Ook voor de groen­re­no­va­tie zijn bin­nen het ka­der van het Vijf­ja­ren­plan Groen plan­nen ge­maakt, die t.z.t. wor­den ge­re­a­li­seerd. Klik hier voor meer in­for­ma­tie.

Ge­vel- en Voor­ter­rei­nen­fonds vak A
De on­der­ne­mers heb­ben net als in de an­de­re vak­ken op Ca­pel­leXL de ge­le­gen­heid ge­kre­gen om sub­si­die aan te vra­gen voor het op­knap­pen van hun ge­vel of voor­ter­rein. In­mid­dels heeft de ge­meen­te de sub­si­die aan di­ver­se on­der­ne­mers toe­ge­kend.

Quick Wins
De ge­meen­te­raad heeft in 2012 voor de uit­voe­ring van de zo­ge­naam­de 'quick wins' een bud­get van € 900.000 goed­ge­keurd op voor­waar­de dat ten­min­ste de helft kan wor­den ge­fi­nan­cierd uit an­de­re fond­sen (Pro­vin­cie, Stads­re­gio en on­der­ne­mers). Tij­dens het be­zoek van de ge­meen­te­raad aan Ca­pel­leXL op 1 ok­to­ber 2013 heeft Ca­pel­leXL la­ten zien wat het ef­fect zou zijn van de re­a­li­sa­tie van quick wins. De­ze 'quick wins' zijn kor­te tijd la­ter al­le ge­re­a­li­seerd.