Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

BIZ-plan 2016-2020

Het doel van het BIZ plan 2016-2020 was voor­al het ni­veau vast­hou­den en in blij­ven zet­ten op een be­drij­ven­ter­rein met een pro­fes­si­o­ne­le en kwa­li­ta­tief aan­trek­ke­lij­ke uit­stra­ling waar het goed on­der­ne­men en wer­ken is. Aan het eind van 2020 wa­ren vrij­wel al­le plan­nen ge­re­a­li­seerd en de voor­be­rei­din­gen voor pro­jec­ten in de BIZ-pe­ri­o­de 2021-2025 wa­ren in vol­le gang.

Dit be­te­ken­de:

  • Be­houd van de ge­da­ne in­ves­te­rin­gen.
  • Een ver­de­re ver­be­te­ring van de vei­lig­heid, de bui­ten­ruim­te, de ge­bied­s­pro­mo­tie en de ont­wik­ke­ling van het be­drij­ven­ter­rein Ca­pel­leXL.
  • Nieu­we ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van mo­bi­li­teit en be­reik­baar­heid, duur­zaam­heid en com­mu­ni­ca­tie.
  • Nog meer in­ten­sie­ve sa­men­wer­king tus­sen on­der­ne­mers on­der­ling.
  • Blij­ven­de in­ten­sie­ve sa­men­wer­king met de ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel.
  • Meer con­tac­ten met in­stan­ties zo­als de pro­vin­cie Zuid-Hol­land.
  • Het heb­ben van een pro­fes­si­o­ne­le BIZ-or­ga­ni­sa­tie met ken­nis van het ge­bied en er­va­ring met de BIZ.

Een be­schrij­ving van de ac­ti­vi­tei­ten vindt u in het BIZ plan 2016-2020. Het plan is hier te down­lo­a­den.