Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

BIZ 2012-2015

Het BIZ plan 2012-2015 werd op­ge­steld als on­der­deel van het pro­ces om te ko­men tot een BIZ op Ca­pel­leXL.

Dit eer­ste plan kwam tot stand on­der de Ex­pe­ri­men­ten­wet.

Van 2009 tot 2011 maak­te de Ex­pe­ri­men­ten­wet Be­drij­ven In­ves­te­rings­zo­nes het mo­ge­lijk dat on­der­ne­mers ge­za­men­lijk kon­den in­ves­te­ren in een vei­li­ge en aan­trek­ke­lij­ke be­drijfs­om­ge­ving, waar­bij al­le on­der­ne­mers mee­be­ta­len.

De Ex­pe­ri­men­ten­wet had een tij­de­lij­ke duur en werd per 1 ju­li 2015 ver­van­gen door de hui­di­ge BIZ-wet­ge­ving.