Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Re­vi­ta­li­se­ring vak D

Mo­len­baan, Es­se­baan

In ju­li 2013 is ge­start met werk­zaam­he­den voor de her­in­rich­ting van de bui­ten­ruim­te in vak D. De­ze zijn in­mid­dels af­ge­rond.

Er wer­den ex­tra par­keer­plaat­sen aan­ge­legd en aan­pas­sin­gen ge­daan aan de be­stra­ting. Zie kaart. Dit ge­beur­de in over­leg met Ca­pel­leXL en de on­der­ne­mers.

Naar aan­lei­ding van de aan­vul­len­de wen­sen van de on­der­ne­mers zijn ex­tra her­in­rich­tings­werk­zaam­he­den ver­richt en heeft ook in­boet en her­plan­ting van groen plaats ge­von­den.

De­ze werk­zaam­he­den zijn in­mid­dels ge­reed. De ver­de­re in­rich­ting van vak D met o.a. straat­meu­bi­lair en be­weg­wij­ze­ring wordt ge­re­a­li­seerd na be­sluit­vor­ming over het Plan van Aan­pak van de Ge­bieds­in­rich­ting van het he­le be­drij­ven­ter­rein. Ook dit staat de ko­men­de maan­den op het pro­gram­ma.

Let op: Par­ke­ren al­leen toe­ge­staan in de daar­voor be­stem­de vak­ken.

U zult - wan­neer uw par­keer­ge­drag daar­toe aan­lei­ding is - de no­di­ge pa­pie­ren on­der uw rui­ten­wis­ser aan­tref­fen. La­ten we met el­kaar voor­ko­men dat er t.z.t. par­keer­boe­tes wor­den uit­ge­deeld. De kos­ten daar­van zijn nl. niet ge­ring (€ 90,00 + adm.kos­ten). Er is vol­doen­de par­keer­ca­pa­ci­teit aan­we­zig.