Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Hoe komt een BIZ tot stand?

De eer­ste stap is on­der­zoe­ken of er vol­doen­de ani­mo is bij de on­der­ne­mers in het ge­bied om ge­za­men­lijk ac­ti­vi­tei­ten uit te voe­ren ter ver­be­te­ring van de aan­trek­ke­lijk­heid en vei­lig­heid. Ver­vol­gens wordt er een BIZ-plan op­ge­steld waar­in wordt aan­ge­ge­ven wat de on­der­ne­mers wil­len be­rei­ken, wel­ke ac­ti­vi­tei­ten zij wil­len ont­plooi­en, in wel­ke pe­ri­o­de zij dat wil­len be­rei­ken (maxi­maal 5 jaar), wat de kos­ten zijn, hoe de­ze kos­ten wor­den ver­deeld, welk ge­bied het be­treft en hoe de or­ga­ni­sa­tie wordt ge­re­geld. Het plan heeft een maxi­ma­le loop­tijd van vijf jaar. Wan­neer de­ze pe­ri­o­de is ver­stre­ken wordt het pro­ces om tot een BIZ te ko­men op­nieuw uit­ge­voerd.

Zo­dra de eer­ste stap tot op­rich­ting is in­ge­zet vindt er over­leg plaats met de ge­meen­te. In het pro­ces van op­rich­ting en in stand hou­den van een BIZ speelt de ge­meen­te een be­lang­rij­ke rol. De ge­meen­te toetst het BIZ-plan aan de wet BIZ en aan het ge­meen­te­lijk be­leid. Op grond daar­van wordt een uit­voe­rings­over­een­komst ge­slo­ten tus­sen de BIZ-or­ga­ni­sa­tie (of­fi­ci­eel op­ge­richt ter uit­voe­ring van de BIZ) en het Col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders, waar­in de af­spra­ken tus­sen de BIZ-or­ga­ni­sa­tie en de ge­meen­te zijn vast­ge­legd. Hier­na kan de ge­meen­te­raad de BIZ-ver­or­de­ning vast­stel­len. De­ze BIZ-ver­or­de­ning is twee­le­dig. Ener­zijds re­gelt de ver­or­de­ning de nood­za­ke­lij­ke voor­waar­den om de BIZ-bij­dra­ge te kun­nen hef­fen en in­vor­de­ren. An­der­zijds re­gelt de BIZ-ver­or­de­ning dat de op­brengst als sub­si­die zal wor­den ver­strekt aan de BIZ-or­ga­ni­sa­tie.

DRAAG­VLAK­ME­TING

Als de ge­meen­te­raad in­stemt met de BIZ-ver­or­de­ning kan de­ze pas in wer­king tre­den na­dat een draag­vlak­me­ting is ge­hou­den. Uit de draag­vlak­me­ting moet blij­ken of de BIZ op vol­doen­de steun van on­der­ne­mers in het ge­bied kan re­ke­nen.

Er is spra­ke van vol­doen­de draag­vlak als mi­ni­maal de helft van de stem­ge­rech­tig­den een gel­di­ge stem heeft uit­ge­bracht en van de res­pon­den­ten mi­ni­maal 2/3 voor het in­stel­len van de BIZ is;