Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Wat is een BIZ?

Een Be­drij­ven In­ves­te­rings­zo­ne (BIZ) is een wet­telijk in­stru­ment waar­mee al­le on­der­ne­mers sa­men in­ves­te­ren in de kwa­li­teit en uit­stra­ling van hun be­drijfs­om­ge­ving. Via een BIZ wor­den de kos­ten even­re­dig ver­deeld over al­le ge­brui­kers.

Voor­waar­de is dat de meer­der­heid van de on­der­ne­mers ach­ter de plan­nen staat en dit laat blij­ken door mid­del van een draag­vlak­me­ting. Een BIZ is van, voor en door on­der­ne­mers. Via di­gi­ta­le nieuws­brie­ven en nieuws­flit­sen wor­den de on­der­ne­mers op de hoog­te ge­hou­den van het rei­len en zei­len van BIZ Ca­pel­leXL. Van 2009 tot 2011 maak­te de BIZ-Ex­pe­ri­men­ten­wet dit mo­ge­lijk. Per 1 ju­li 2015 en werd de hui­di­ge wet­ge­ving vast­ge­steld.

Voor­de­len van een BIZ

  • On­der­ne­mers krij­gen di­rect in­vloed op de kwa­li­teit van de be­drijfs­om­ge­ving
  • Meer daad- en door­zet­tings­kracht rich­ting ex­ter­ne par­tij­en
  • Van­uit een gro­ter col­lec­tief in­ves­te­rin­gen dra­gen
  • Even­re­di­ge ver­de­ling van kos­ten
  • Op­ti­ma­li­sa­tie van een schoon, heel en vei­lig be­drij­ven­ter­rein
  • Eén aan­spreek­punt, in­for­ma­tie­punt en co­ör­di­na­tie­punt (Park­ma­na­ge­ment)
  • Be­houd van waar­de van be­drijfs­pan­den en -ter­rei­nen