Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Ak­te van op­rich­ting

Om de Be­drij­ven In­ves­te­rings­zo­ne (BIZ) te kun­nen re­a­li­se­ren is de stich­ting BIZ Ca­pel­leXL in 2011 op­ge­richt. Om voor on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL in­spraak mo­ge­lijk te ma­ken, werd in 2012 aan­vul­lend de Ver­e­ni­ging BIZ Ca­pel­leXL op­ge­richt. In de nieu­we BIZ-wet­ge­ving per 1 ja­nu­a­ri 2015 werd de in­spraak an­ders ge­re­geld. Er werd be­paald dat per de­fi­ni­tie al­le hef­fing­plich­ti­gen in­spraak heb­ben. Van­daar dat op 28 mei 2015 in de le­den­ver­ga­de­ring van de ver­e­ni­ging werd be­slo­ten de Ver­e­ni­ging op te hef­fen. De op­hef­fing van de ver­e­ni­ging heeft per ul­ti­mo 2016 plaats ge­von­den.

Wij­zi­ging sta­tu­ten

Op 27 ok­to­ber 2016 wer­den de sta­tu­ten aan­ge­past i.v.m. de wij­zi­ging van de or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur en de uit­brei­ding van het aan­tal be­stuurs­le­den.

Down­load de PDF van de ak­te van wij­zi­ging en de PDF van de ak­te van op­rich­ting van de stich­ting.