Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Stich­ting BIZ Ca­pel­leXL

op­ge­richt 4 no­vem­ber 2011

De Stich­ting BIZ Ca­pel­leXL is op­ge­richt met di­ver­se doe­stel­lin­gen. Ener­zijds het be­har­ti­gen van de be­lan­gen van de on­der­ne­mers op het be­drij­ven­ter­rein Ca­pel­leXL. An­der­zijds het ge­bruik ma­ken van de mo­ge­lijk­heid een Be­drij­ven In­ves­te­rings­zo­ne (BIZ) op het ge­bied van toe­pas­sing te la­ten zijn.

De Stich­ting BIZ Ca­pel­leXL en de ge­meen­te wer­ken sa­men in het pro­ject BIZ Ca­pel­leXL.

Het be­drij­ven­ter­rein Ca­pel­leXL

Het Ca­pel­leXL-ge­bied grenst aan de A20 tus­sen Rot­ter­dam en Gou­da. De be­reik­baar­heid en par­keer­ge­le­gen­heid zijn uit­ste­kend. Het ge­bied is dé eco­no­mi­sche pij­ler van de ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel. Er wer­ken ca. 7.000 men­sen.

Op het be­drij­ven­ter­rein zijn ve­le bran­ches te vin­den. Re­tail, pro­duc­tie­be­drij­ven, ge­zond­heids­zorg, ga­ra­ges en scha­de­her­stel­be­drij­ven, ICT, op­slag en dis­tri­bu­tie, etc. Te veel om op te noe­men. Ook de groot­te van de be­drij­ven va­ri­eert zeer. Van in­ter­na­ti­o­naal wer­ken­de mul­ti­na­ti­o­nals tot ca. 300 ZZ­P'ers, die in de be­drijfs­ver­za­mel­ge­bou­wen hun brood ver­die­nen.

Het stre­ven van de Stich­ting is een op­ti­maal be­drij­ven­ter­rein te re­a­li­se­ren waar het goed on­der­ne­men en wer­ken is.

Ac­ti­vi­tei­ten Stich­ting:

  • Re­a­li­sa­tie uit­voe­rings­over­een­komst BIZ 2021-2025 met ge­meen­te.
  • Uit­voe­ring be­heer- en on­der­houds­over­een­kom­sten met ge­meen­te.
  • Uit­voe­ring BIZ-ac­ti­vi­tei­ten sinds 2012; Nu is het BIZ-plan 2021-2025 on­der han­den.
  • Be­har­ti­gen be­lan­gen van on­der­ne­mers en wer­ken­den op Ca­pel­leXL
  • Uit­voe­ring pro­jec­ten duur­zaam­heid en ener­gie­tran­si­tie
  • Re­a­li­sa­tie pro­ject Ca­pel­leXL duur­zaam en toe­komst­ge­richt met me­de­wer­king van ge­meen­te en Denk & Doe Mee !-fonds
  • Re­a­li­sa­tie ver­de­re kwa­li­ta­tie­ve ver­groe­ning van het ge­bied