Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Re­sul­ta­ten sinds 2012

Re­sul­ta­ten kort op een rij:

 • Be­heer en on­der­houd open­baar en par­ti­cu­lier groen; ho­ger on­der­houds­ni­veau A;
 • Ve­gen van open­ba­re en par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen;
 • Re­a­li­sa­tie Vijf­ja­ren­plan groen 2015-2019 voor re­no­va­tie en duur­zaam, kwa­li­ta­tief on­der­houd en groen­in­rich­ting;
 • Park­ma­na­ge­ment;
 • Sur­veil­lan­ce;
 • Ca­me­ra­toe­zicht;
 • Open glas­ve­zel­net­werk;
 • Led ver­lich­ting OV-mas­ten;
 • Ge­bied­s­pro­mo­tie en bran­ding Ca­pel­leXL;
 • Bu­si­ness plan vak A; uit­voe­ring door ge­meen­te;
 • Re­vi­ta­li­se­ring vak­ken B t/m E/F; uit­voe­ring door ge­meen­te
 • Ge­vel- en voor­ter­rei­nen­fonds voor vak­ken A tot en met F via ge­meen­te;
 • Cer­ti­fi­ce­ring Keur­merk Vei­lig On­der­ne­men: Struc­tu­reel over­leg met ge­meen­te, brand­weer en po­li­tie;
 • Struc­tu­reel over­leg met de ge­meen­te over be­stem­mings­plan­nen en (toe­komst)vi­sies m.b.t. be­drij­ven­ter­rein Ca­pel­leXL;
 • Grijs­be­heer: co­ör­di­na­tie "snel her­stel mel­din­gen";
 • Pro­fes­si­o­ne­le or­ga­ni­sa­tie waar­door nieu­we pro­jec­ten tot stand ko­men en ge­za­men­lij­ke be­lan­gen be­har­tigd wor­den
 • Pro­jec­ten duur­zaam­heid "Zon op Be­drijfs­da­ken"
 • Net­werk­bij­een­kom­sten "Za­ken doen met de Bu­ren", on­der­steu­nen bij­een­kom­sten voor on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL

Ne­ven­ef­fec­ten

 • Be­trok­ken­heid on­der­ne­mers: On­der­ne­mers we­ten BIZ Ca­pel­leXL te vin­den
 • Ge­spreks­part­ners Ge­meen­te/Ca­pel­leXL open con­struc­tief over­leg
 • Ca­pel­leXL is er­kend als be­lan­gen­be­har­ti­ger voor on­der­ne­mers
 • Kos­ten­be­spa­rin­gen door sa­men­wer­king
 • Kor­te lij­nen met Ge­meen­te, Hand­ha­ving, Po­li­tie en Brand­weer
 • Be­drij­ven­ter­rein aan­trek­ke­lijk voor ves­ti­ging
 • Ex­tra dien­sten BIZ-sur­veil­lan­ce voor be­drij­ven zon­der abon­ne­ment
 • On­der­ne­mers heb­ben el­kaar le­ren ken­nen en doen 'za­ken met de bu­ren'
 • On­der­ne­mers blij­ven ge­ves­tigd op Ca­pel­leXL en in­ves­te­ren
 • Steeds meer nieuw­bouw- en re­no­va­tie­pro­jec­ten
 • Trans­for­ma­tie