Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

BIZ-plan 2021-2025

Het be­stuur blijft zich on­ver­min­derd in­zet­ten om het be­drij­ven­ter­rein Ca­pel­leXL qua in­rich­ting en fa­ci­li­tei­ten ver­der te ver­be­te­ren. Zij gaat voor con­ti­nu­ï­teit. Door de sub­si­dies, die in de laat­ste maan­den van 2020 zijn ver­kre­gen kan er naast het BIZ-bud­get ex­tra ge­ïn­ves­teerd wor­den in de plan­nen ter ver­be­te­ring van de uit­stra­ling van het ge­bied. Dit al­les met een pro­fes­si­o­ne­le BIZ-or­ga­ni­sa­tie met ken­nis van het ge­bied.

Klik hier voor het BIZ plan 2021-2025.