Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

BIZ-bij­dra­ge 2016-2020

Al­le ge­brui­kers van pan­den op Ca­pel­leXL be­ta­len mee. Bij leeg­stand wordt de hef­fing be­taald door de vast­goed­ei­ge­naar.

De bij­dra­ge van de on­der­ne­mers is ge­re­la­teerd aan de WOZ waar­de van hun pand. De BIZ bij­dra­gen in de pe­ri­o­de 2016-2020 val­len ge­mid­deld 10% la­ger uit dan in de pe­ri­o­de 2012-2015.

Dit is mo­ge­lijk door­dat er, na een pe­ri­o­de van in­ves­te­ren in up­gra­ding, nu voor­al een pe­ri­o­de is aan­ge­bro­ken van be­heer en be­houd van het be­reik­te ni­veau.

Meer in­for­ma­tie over de in­kom­sten en uit­ga­ven van BIZ Ca­pel­leXL en de BIZ hef­fing vindt in het BIZ plan 2016-2020.

Zie on­der­staan­de staf­fel: